Temple Timings

             Monday to Friday

Morning 8:00AM to 12:00PM
Morning Arti 9:30AM
 
Evening 5:00PM to 8.30PM
Evening Arti 7:00PM
 

             Saturday

Morning 8:00AM to 12:00PM
Morning Arti 9:30AM
 
Evening 4:00PM to 8:30PM
Evening Arti  7:00PM 
 

             Sunday

Morning 8:00AM to 12:00PM
Morning Arti 9:30AM
 
Evening 4:00PM to 8:30PM
Evening Arti  6:30PM 
Priests

Shri Rajan Bhatt

Phone  +1 813 900 0190

 

Shri Sriranga Seshadri

Phone  +1 616 516 5890

Dr. Gopal & Mrs. Nina Gadodia


Mr. Mike & Mrs. Rashmi Shah


Dr. Shashin & Mrs. Dipti Desai


Mr. Raju Shah


Dr. Ravi Shankar


Mr. Sandeep Patel